Virtual sketch crawl in Madrid

No m’ha agradat els llocs proposats i me he anat per altre banda…