Teulades de les Cases Bertrand

Publicat aquest mes al Fet a Sant Feliu