Una història de pare de CAU, en aquells temps que recuperar ampolles buides de cava sortia a compte. Ajudant als nanos a la recollida i amb el teu cotxe aquest quedava pestilent.